Dr. Guoqiang Tian , Dean :: Tel +86-21-65904909 :: Fax +86-21-65903688 中文 | English    
  
Current Location:School of Economics>People>Tenure-track Faculty
 Pak Hung AU
 Tak Wai CHAU(img)
 Cheng Chen
 Tianxu CHEN(img)
 Benjamin CHIAO(img)
 Ninghua DU <strong>(Assistant to Dean)</strong>(img)
 Shuaizhang FENG(img)
 Xiaojuan HU(img)
 Fei JIN(img)
 Xin JIN
 Yu JIN <strong>(Chairman of Department of Economics)</strong>(img)
 Cong LI
 King King LI
 Qian LI(img)
 Zhe LI(img)
 Zhiyuan LI(img)
 Liguo LIN <strong>(Associate Dean of Institute for Advanced Research)</strong>(img)
 Dan LIU
 Feng LIU(img)
 Nianqing (Paul) LIU(img)
 Pei-yu Melody LO
 Zhentong LU(img)
 Eric Mak
 Bin MIAO
 Kang RONG <strong>(Assistant to Dean)</strong>
 Nathan SCHIFF(img)
 Myungkyu SHIM(img)
 Ning SUN(img)
 Qianfeng Tang(img)
 Guoqiang TIAN <strong>(Dean)</strong>(img)
Page    1    2
Copyright @ 2011. The School of Economics, SUFE, 777 Guoding Rd, Shanghai 200433, China. All rights reserved.
Phone:86-21-65903687 Fax:86-21-65903688 Email:jjxybgs@mail.shufe.edu.cn