Dr. Guoqiang Tian , Dean :: Tel +86-21-65904909 :: Fax +86-21-65903688 中文 | English    
  
Current Location:School of Economics>People>Non-tenure-track Faculty
 Jinxiong CHANG <strong>(Associate Dean)</strong>(img)
 Bo CHEN(img)
 Qiang CHEN
 Yuanyuan CHEN(img)
 Enfu CHENG(img)
 Lin CHENG <strong>(Director of SUFE Human Resource Office, Chairman of Department of Economic History)</strong>(img)
 Weihua DU(img)
 Xuncheng DU(img)
 Cuihong FAN(img)
 Yuchang HE(img)
 Yonggang HU(img)
 Chunqi LI(img)
 Nan LI(img)
 Yaohua LI(img)
 Hong LIU
 Fang LOU(img)
 Daqing LUO(img)
 Yan MA <strong>(Chairman of Department of Political Economy)</strong>(img)
 Peihua MAO <strong>(Assistant to Dean)</strong>(img)
 Daohan QIN(img)
 Genxiang SHEN(img)
 Lin SUN(img)
 Yan SUN <strong>(Associate Dean)</strong>(img)
 Min TAN (Former President of SUFE)(img)
 Ji TAO
 Fang WANG <strong>(Party Secretary)</strong>(img)
 Shanlin WU
 Zhuang WU(img)
 Jijun XIA(img)
 Guohai YAN(img)
Page    1    2
Copyright @ 2011. The School of Economics, SUFE, 777 Guoding Rd, Shanghai 200433, China. All rights reserved.
Phone:86-21-65903687 Fax:86-21-65903688 Email:jjxybgs@mail.shufe.edu.cn